Archiwa kategorii: Własność intelektualna

Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo – anulować czy korygować?

Wystawiłeś fakturę z błędem? Pospieszyłeś się z wystawieniem faktury? Transakcja nie doszła do skutku a faktura VAT została wystawiona? Wszystkie te przypadki objęte są zakresem znaczeniowym faktury VAT wystawionej nieprawidłowo. W tym tekście dowiesz się, co w takiej sytuacji robić.
I. Anulowanie faktury VAT.

Kwestia anulowania faktur VAT nie została uregulowana w obowiązujących przepisach podatkowych. Niemniej jednak, w praktyce wykształcił się sposób anulowania faktur, który jest powszechnie popierany przez organy podatkowe, a także znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Możliwość anulowania faktur, mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o podatku od towarów i usług, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę „wycofania się” podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego (wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2012, I FSK 1688/2011).

Czytaj dalej

Jestem twórcą – mam prawo do ochrony!

Kto może być twórcą utworu chronionego prawem autorskim? Czy 20130101_011220można być twórcą nieświadomie  a nawet wbrew sobie?

W powszechnej opinii twórca kojarzony jest z artystą malarzem, muzykiem, kompozytorem, pisarzem, poetą czy też naukowcem, konstruktorem, inżynierem, architektem itp. Uzasadnione jest to wymogiem nowości, nowatorskości powstałego utworu. Twórca to pionier, którego utwór stanowi istotne novum w danej dziedzinie. Dzieła, prace i inne utwory, które nie spełniają warunku nowości, bardzo często pochopnie obarczane są mianem plagiatu. Czy słusznie? Czytaj dalej

Skuteczność czynności z samym sobą.

20130101_011220Aktywność prawna w życiu prywatnym czy zawodowym wymaga czasami dokonania czynności prawnych przez pełnomocnika. Skorzystanie z pełnomocnika po prostu ułatwia życie. Są jednak okoliczności, gdy musimy być szczególnie ostrożni, aby czynności       prawne pełnomocnika były dla nas w pełni prawnie skuteczne.

Mowa tu o przypadkach, gdy pełnomocnik ma być drugą stroną transakcji. Prywatnie czy zawodowo zawierane umowy kupna – sprzedaży, zamiany, pożyczki itp., ale również umowy o pracę, o dzieło czy zlecenia nie mogą być dokonywane z naruszeniem art. 108 Kodeksu Cywilnego, który stanowi :

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

W takich przypadkach, dla uniknięcia sankcji nieważności czynności prawnej, dokonanej z naruszeniem art. 108 KC konieczne są stosowne prawne zabezpieczenia. Czytaj dalej